Bemutatkozás

A Lágymányosi Óvoda egy székhellyel és két telephellyel rendelkező intézményegységet foglal magában. Közös célunk, hogy a szakmai kihívásnak megfelelően, azonos esélyek megteremtése mellett, azonos minőségelvű értékrendet alakítsuk ki, hogy óvodáinkat továbbra is kedveljék legfontosabb partnereink, a gyermekek és szüleik.

Az intézmény dolgozói azonosulva vezetői és pedagógiai hitvallással, mely szerint kiemelt célunk, hogy az óvodákba járó gyermekek derűs, nyugodt, szeretetteljes légkörben nevelődjenek, fejlődjenek, ezért biztosítjuk az intézményünkbe járó gyermekek számára az egészséges, harmonikus, boldog és derűs légkört. Pedagógusaink megfelelő szakmai felkészültséggel, pedagógus kompetenciákkal rendelkeznek, melyek alkalmassá teszik őket a pedagógusi pálya igényes műveléséhez.

 

Az óvodák pedagógiai programjában „a tradicionális óvodai nevelés szellemiségének” megőrzése mellett kiemelt alapfeladatának tekinti a gyermekek személyiségfejlesztését, befogadó és gyermekközpontú intézményi modellt. Lágymányosi Óvodában kiemelt hangsúlyt kap a szabad játék, a mozgás az egészséges életmódra, az anyanyelvi –, valamint az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés. Pedagógiai munkánk során fontosnak tartjuk a környezettudatos, környezetbarát szemlélet formálását, melynek célja az óvodai élet folyamatában a gyermekek számára közel hozni a természetet, a környezet megismerését, szeretetét, védelmét, a fenntarthatóságra nevelést.

 

Ehhez a pedagógusok minden óvodás korú gyermek részére egyenlő hozzáférést biztosítanak oly módon, hogy tisztelik, szeretik és megbecsülik őket a bizalom jegyében. Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján a „gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége” s ebben az óvoda kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet vállal.

 

Ennek érdekében törekszünk a gyermekek életkori sajátosságainak, genetikai adottságainak figyelembe vételére, az őket megillető jogok tiszteletben tartására, úgy, hogy az egyenlő bánásmód elve minden nevelési területen érvényesüljön.

 

Munkánkat fejlesztő szakemberek segítik hetente több alkalommal, logopédus, fejlesztő pedagógus, pszichológus, gyógytestnevelő foglalkozik a szakvéleménnyel rendelkező gyermekekkel, a részükre külön kialakított fejlesztőszobákban.

 

Intézményvezetőként fontos számomra, hogy vezetői és pedagógiai hitvallásomat megismerjék a Lágymányosi Óvoda honlapját látogatók:

 

"Fontosnak tartom, hogy a Lágymányosi Óvodában dolgozók mindenkor kövessék- az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramját és a Pedagógiai Programunk célkitűzéseit. Továbbá, hogy óvodáinkban a gyermekek maradéktalanul, az esélyegyenlőség biztosítása mellett, kitűnő alapszolgáltatásban részesüljenek. Az óvodákban dolgozókat a gyerekek szeretete, tisztelete motiválja munkája során. Jelenleg mind a három intézményben azonos pedagógiai szemlélet tükröződik a 3-7 éves korú gyermekeink nevelése, fejlesztése terén. Ezért azonos a feladatunk: maradéktalanul biztosítsuk, hogy a gyermekek egészséges, harmonikus, boldog és derűs légkörben töltsék óvodás éveiket. Magamtól és kollégáimtól is elvárom a megfelelő szakmai felkészültséget, a pedagógus kompetenciákat, melyek alkalmassá teszi őket a pedagógusi pálya igényes műveléséhez."

 Karkus Mihályné

óvodavezető

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA